Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
(Ll.) Bakkegård, Olsker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation hed Jørgen Kofoed, f. 1844, og Andrea Margrethe, f. Jensen 1841. Han var født på Vævergård i samme sogn, men faderen døde, da han var knap fire år gammel. Moderen blev derved enke som 35-årig, og hun giftede sig senere igen med ejeren af LI. Bakkegård, som hed Jens Kofoed. Jørgen Kofoed overtog gården efter ham i 1872. De fik en datter og tre sønner, og sønnerne blev alle tre elever på højskolen.
1. generation:

Hans Peter Kofoed, født 23/12 1874 -
elev 1895-96

Hans Peter Kofoed overtog 19?? nabogården St. Bakkegård, blev gift med Kristine Marie Georgine Andersen fra Østre Engegård i Vestermarie, f. 29/9 1876 og elev på højskolen 1894 og 1895 og igen i 1897 på det udvidede kursus. En søn og en datter af dem blev senere også elever på højskolen.
De boede på gården til den brændte i 1908. Derefter flyttede de til ejendommen "Skovly" (6,4 ha) i Vestermarie; den ligger lige over for mejeriet "Central".
Branden var påsat, og en søn har fortalt, at der gik snak i sognet om, at han selv havde påsat den. Det blev han så forbitret over, at han ikke ville bo der mere, men solgte den til broderen, der ejede fødegården, og de flyttede så til hendes hjemsogn. Broderen videresolgte jorden til udstykning, men det ser ud til, at han ved den lejlighed har beholdt noget af den til udvidelse af sin egen gård.
Nogle år senere blev det opklaret, hvem der havde påsat branden, men da var det for sent.
Hans Peter og Kristine Kofoed boede på "Skovly" til 1946, da den blev overtaget af den yngste søn, Johannes Munch Kofoed.

Børn elever:

Margrethe (Margith) Lund Kofoed, født 8/3 1906 - elev 1925

Holger Munch Kofoed, født 22/2 1907 - elev 1927-28

Jens Nielsen Kofoed, født 20/4 1878 -
elev 1899-1900

Jens Nielsen Kofoed overtog omk. 1905 fødegården efter forældrene, gift med Emilie Margrethe, f. Funch. En søn, Konrad Kofoed, blev senere elev på højskolen. Jens N. Kofoed var i en enkelt periode, 1925-29, medlem af Olsker sogneråd. De boede på gården til 1938 da den blev overtaget af den nævnte søn. (Se nedenfor).

Martin Jørgen Kofoed, født 8/11 1879 -
elev 1897-98

Martin Jørgen Kofoed overtog 1/3 1905 Lillegård i Nyker og blev to dage efter, den 3/3, gift med datteren på gården, Anna Dam, som var eneste barn. Hun var født 15/6 1878 og var elev på højskolen 1895 og 1896 samt på det udvidede kursus 1897 og videre frem til juli 1898. De fik otte børn, hvoraf en døde som lille. Af de andre var den ældste, en datter, og den yngste, en søn, senere elever på højskolen. De andre fem var alle elever på andre højskoler.
De boede på gården til omk. 1948, da den blev overtaget af den næstyngste søn, Gunnar Bærild Dam Kofoed. De flyttede derefter til Nyker by. Martin Kofoed var i mange år sandemand, et hverv han fortsatte med efter at have lagt op. Han døde 26/3 1958.

Børn elever:

Ingeborg Kathrine Kofoed, født 25/3 1908 - elev 1925

Aksel Dam Kofoed, født 10/10 1917 - elev 1934-352. generation:

Konrad Funch Kofoed, født 17/5 1906 -
elev 1924-25

Konrad Funch Kofoed, søn af Jens Nielsen Kofoed, overtog som nævnt i 1938 fødegården efter forældrene, gift med Helga, f. Boesen fra Dalegård i Rutsker.
Foruden opholdet på Bornholms Højskole var han senere elev på Ryslinge Højskole.
Konrad Kofoed var i det meste af tre perioder, 1943-53 medlem af Olsker sogneråd, heraf formand 1946-53.
I årene 1953-68 var han folketingsmand for Åkirkeby- kredsen, valgt af Venstre. I nogle år i 1950-erne var han også formand for andelsmejeriet "Kajbjerggård" i Allinge.
De havde gården til omk. 1970, hvorefter de slog sig ned i Allinge. Han døde 9/8 1985.Kilder: LB s. 248, 273, 338, Koefoed I s. 35, Bendiksen s. 33, Østerlarsker-Slægter s. 61, Bornholms Vejviser, meddelelser fra Aksel Dam Kofoed. Jul på Bornholm 1958, 1960 og 1986

Anm.: Efter St. Bakkegårds brand 1908 og efterfølgende udstykning var der kun én Bakkegård tilbage i sognet, så det er utvivlsomt derfor, at den derefter blot hed Bakkegård.


SAMs højskolehistoriske Arkiv