Elevholdene i N. P. Jensens tid

Vinterholdet 1895-96


Højskolen ved Ekkodalen

Vinterholdet 1895-96

Billedet viser tydeligt skolens forskellige virkefelter. I første række sidder børnene i den lille børneskole, deriblandt N. P. Jensens to yngste sønner. I næste række sidder pigerne på det såkaldt udvidede kursus, deriblandt N. P. Jensens yngste datter Bodil, og bagved står så de unge mænd på højskolekurset sammen med forstanderen og et par lærere.
Det har været muligt at sætte navne på en del af personerne. Lige ved den højre dørkarm står forstander N. P. Jensen lidt skjult. Manden foran ham lidt til venstre er H. P. Jensen, som var lærer i ca. 4 år. Manden næstyderst til højre er Christian Rønne Petersen, som var lærer et par år.

Oplysninger i elevprotokollen Supplerende oplysninger
Johannes Andr. Olsen, f. 9/3 1878 (17 år)
Nylars, F: Avlsbruger
75 Kr.
Han angives at være født i Neksø, men familien flyttede snart efter til Vestermarie og senere til Nylars. Efter højskoleopholdet havde han boet i Østerlars, men fra 1907 i Rønne. Ved FT 1921 angives han at bo i Absalonsgade 2 og han var købmand. Han var gift med Sylvia Tolvdine Vilhelmine, f. Mogensen fra Klemensker, født 20/6 1880, og de havde en datter på 11 år. I 1929 beboedes adressen imidlertid af en anden, men en Johs. A. Olsen, som sandsynligvis er den samme, boede i Bagergade og angives at være fyrbøder og senere motorpasser. Det kunne tyde på, at han var blevet ansat i en produktionsvirksomhed med dampkraft, som senere havde fået motorkraft. Senere havde han adresse på Haslevej, og her levede han endnu som pensionist i 1967.
Kilder: Bhs. Vejviser
Søren Kattrup Dam, f. 18/12 1875 (fyldte 20 år)
Rutsker, Hullegaard
Han blev gift med Mogensine Kristine Marcher fra Brogård, Olsker, født 29/1 1878 og elev på højskolen 1897. De ejede først Offergård i Rø 1902-18. Derefter var han handlende; havde bl. a. slagterforretning.
Kilder: Jensen-sl. 63, Jul p. Bornh. 1959.
Johan Mathias Madsen, f. 25/6 1877 (18 år)
Vestermarie, F: Boelsmand
Han var fra ejendommen Dalshøj, som han senere overtog, gift med Margrethe Andreasen. De havde ejendommen til 1934, da en datter og svigersøn overtog.
Kilde: Meddelelse fra Dagny Krag, Vestermarie.
Hans Emil Madsen, f. 25/6 1877 18 år)
Vestermarie, F: Boelsmand
Som det ses af fødselsdatoen var han tvillingbroder til ovenstående. Han blev 1902 ejer af en af Ringeby-gårdene, 37. slg., gift med Marie Kirstine Larsen fra Lolland. Han havde gården til sin død 1947, hvorefter en datter overtog ejerskabet, men forpagtede den ud.
Kilde: Meddelelse fra Dagny Krag, Vestermarie, Kures gårdreg.
Lars Ludvig Petersen, f.6/8 1879 (16 år)
Vestermarie, Tingsted, F: Gaardejer
Han var plejesøn på Ahlegård
Hans Andreas Nielsen, f. 11/11 1876 (fyldte 19 år)
Knudsker, Bondebroen, F: Boelsmand
75 Kr.
Han boede hjemme indtil 1922; derefter forskellige steder i Rønne.
Kilder: Elevforeningens medlemslister; Bhs. Vejviser.
Alfred Peter Thomsen, f. 11/9 1876 (19 år)
Vestermrie, F: Boelsmand
75 Kr.
Han var fra en 8. vdg. parcel (Vestergårds parcel). Han blev senere ejer af husmandsstedet "Ålykke", en 2. slg. pc. (Kærgårds parcel).
Hjalmar Hansen, f. 19/7 1878 (17 år)
Østermarie, Søgaard
Han blev uddannet lærer og var først lærer på Ndr. Skole i Østermarie; senere i Næstved.
Kilde: Meddelelse fra Poul Søgaard Hansen, Nexø.
Ludvig Peter Andreasen, f. 20/10 1867 (28 år)
Vestermarie, F: Husmand
75 Kr.
Han blev bankbogholder i Aakirkeby; boede Jernbanegade 18.
Ludvig Peter Poulsen, f. 10/10 1875 (20 år)
Aakirkeby, F: Avlsbruger
75 Kr.
Ved FT 1921 var han bosat i Svanekegade, Aakirkeby, gift og angives at være snedker.
Hans Peter Jakobsen, f. 19/3 1875 (20 år)
Bodilsker, F: Snedker
75 Kr.
Han var fra et hus på Højlyngen. Ved FT 1890 var han tjenestekarl på Lillegård, Bodilsker.
Kristian Victor Pedersen, f. 25/2 1874 (21 år)
Aaker, F: Arbejdsmand
50 Kr. fra B.H.E.
Peter Adolf Nielsen Møller, f. 2/2 1875 (20 år)
Aaker, Virkelyst, F: Savmøller
75 Kr.
Han var søn af savmøller Niels Peter Møller, som ganske vist kort før havde solgt savmøllen og købt ejendommen "Virkelyst". Peter Adolf Møller tog senere to ophold mere, 1899-1900 og 1900-1901. Han var udlært maler og dekorerede den nordlige endevæg i højskolens gymnastiksal med nogle figurer inspireret af den græske antik. Nogle år senere blev han gift med N. P. Jensens datter Bodil, efter at hun havde mistet sin første mand. De slog sig på fotografi og havde fotografisk atelier i Aakirkeby og til sidst i mange år på Ll. Torv i Rønne.
Peter Christian Espersen, f. 14/10 1870 (25 år)
Klemensker, F: Skomager
100 Kr. fra Maribo Amt
Hans Peter Jakob Bonde Larsen, f. 10/11 1874 (fyldte 21 år)
Klemensker, F: Plantør
75 Kr.
Jens Johannes Jensen, f. 5/8 1878 (17 år)
Vestermarie, Klint, F: Boelsmand
Hans Peter Kofoed, f. 23/12 1874 (fyldte 21 år)
Olsker, Ll. Bakkegaard
Han blev senere ejer af nabogården, St. Bakkegård, gift med Kristine Marie Andersen fra Østre Engegård, Vestermarie, født 29/9 1876 og elev højskolen 1894, hvorefter hun fortsatte i mere end et år på det udvidede kursus. St. Bakkegård brændte imidlertid i 1908, hvorefter den blev solgt til udstykning, og de flyttede til ejendommen "Skovly" i nærheden af mejeriet "Central" i Vestermarie. To af deres børn blev elever på højskolen.
Holger Philip Kofoed, f. 25/3 1878 (17 år)
Aaker, Soldatergaard
Han havde to år før i to måneder, februar og marts 1894, været elev på skolen. Denne gang tog han så et helt vinterophold. Han var ældste søn fra Soldatergård. Fem søstre blev senere også elever. Holger Koefoes blev 18/9 1903 gift med Anna Marie Lyngberg fra St. Kalbygård, Aaker, født 13/6 1882 og elev på højskolen 1902, og de blev bosat på 8. vdg. Langedebygård i Bodilsker. Deres tre børn, to sønner og én datter, blev alle elever på højskolen. I næste generation blev en enkelt sønnesøn også elev.
Alfred Janus Hansen, f. 17/6 1879 (16 år)
Vestermarie, Sose, F: Gaardejer
Han var fra Bækkegård i Sose. Han blev senere ejer af St. Smørengegård, gift med Sigrid Ellen Marie Jensen fra Kjøllergård i Klemensker, født 2/6 1877 og elev på højskolen 1895.
Kilde: Juul-sl. 81.
Marius Peter Dam, f. 9/1 1877 (18 år)
Aaker, F: Arbejdsmand
75 Kr.
Hans Markussen, f. 22/2 1868 (27 år)
Østerlars, F: Husmand
Han var født og opvokset på Sigtemøllen i Aaker, men familien var senere flyttet til et husmandssted i Østerlars. Han havde også været elev året før, og efter opholdet blev han praktisk medhjælper på skolen, et job han fortsatte med i godt tre år, om vinteren delvis som elev ved siden af arbejdet. Efter dette job læste han til lærer på Blågårds Seminarium og blev i omkring 40 år lærer på Sjælland. Omkring 1940 nedskrev han sine "Livserindringer", hvoraf ca. 60 håndskrevne sider omhandler hans tid på højskolen, og som derfor er en ypperlig kilde til skolens tidlige historie.
Andreas Lund, f. 2/6 1876 (19 år)
Aakirkeby, F: Avlsbruger
75 Kr.
Han var fra en ejendom i Bygaden, matr. nr. 33, som han senere overtog.
Otto Andreas Vesth, f. 4/11 1875 (fyldte 20 år)
Aaker, F: Skovløber
60 Kr.
I 1902 var han uddeler i Nyker Brugsforening, og samme år blev han gift med Anna Elisabeth Christoffersen fra Kongsted i Sydsjælland. Hun var flyttet herover i 1898 utvivlsomt for at være husbestyrerinde for sin broder, Carl Christoffersen, som var blevet mejeribestyrer på mejeriet i Nyker. Han blev i øvrigt to år senere gift med en bornholmsk pige, Astrid Andersen, fra Østre Engegård i Vestermarie, elev på højskolen 1899.
Ved FT 1921 havde Otto og Anna Westh 5 børn. Han ser ud til at have fortsat i stillingen til sin ret tidlige død i 1937, knap 63 år. Han blev afløst af sin yngste søn, Oluf Westh, født 1913.
Kilder: BHS Vejviser, gravminde på Nyker kirkegård.
Olaf Adolf Dam, f.2/6 1874 (21 år)
Østerlars, Spagergaard
indk. 1. Januar
Han blev senere ejer af Lehnsbjerggård i samme sogn, gift med Andrea Hansen fra Åker, født 8/12 1879. De havde gården til 1908, hvorefter de flyttede til Ll. Grammegård i Åker, hvor de boede til 1931. Derefter flyttede de til ejendommen "Fælleshåb" i Rønne.
Kilde: Østerlars-sl. 59.
Johannes Jensen, f. 12/10 1880 (15 år)
Pedersker, Kratlund, F: Gaardejer
Indk. 1. Januar
Hans far, Anthon Jensen, havde været elev på højskolen på Pæregård, Østerlars, 1868-69. Johannes Jensen blev uddannet landbrugskandidat, blev landbrugslærer på Næsgård Agerbrugsskole på Falster, hvor han traf sin kone Ellen la Cour. Senere i nogle år ejer af Solvang nær ved højskolen, hvor han også virkede som landbrugslærer. Senere igen forstander for Kærehave Landbrugsskole ved Ringsted, hvorefter han blev ejer af Grundmosegård i Holmstrup sogn i Vestsjælland. Han døde 1944, kun 64 år gammel.
Kilde: Mindeartikel i højskolens årsskrift 1944; Klippeøens Mænd 67.
Johannes Nielsen, f. 4/12 1871 (fyldte 24 år)
Pedersker, Skræddergaard
Indk. Jan.
Han blev gift med Marie Kristine Munch fra Baunegård i samme sogn, født 13/7 1875, og de overtog denne gård, som de havde indtil 1917, hvor den blev solgt til anden side. Han døde senere samme år. Kilde: Blem 59.
Rasmus Chr. Kofoed, f. 13/4 1878 (17 år)
Pedersker, F: Fisker
Indk. Janu.
Jens Theod. Nielsen, f. 9/8 1873 (22 år)
Aaker, Stangegaard
Ink. Jan.
Han var nr. 6 af 8 søskende, hvoraf 2 dog var døde som små. Hans ældste søster, Julie Gerda Nielsen, havde været elev på Vallekilde Højskole, og en ældre broder, Hans Martin Nielsen, havde været elev på højskolen i Østermarie i Bøgeskov´ernes tid. Selv havde Jens Theodor Nielsen tidligere også været elev i Østermarie i vinteren 1890-91 - i øvrigt sammen med Martin Andersen (Nexø). Han overtog 1898 fødegården og blev gift med Anna Cathrine Andersen fra Østre Engegård, Vestermarie, født 1/1 1874. De fik tre sønner, der alle senere blev elever på højskolen, ligesom tre børnebørn senere igen blev elever.
Kilde: Poesibog fra Østermarie-tiden;
Lauegd. 103, hvor der bl. a. nævnes en lang række tillidshverv, han havde i løbet af sit liv.
Poul Anker Skov, f. 10/12 1878, (fyldte 17 år)
F: Gaardejer
Indk. Jan.
Han var født på Stellegård i Rutsker, men fik i øvrigt en lidt speciel opvækst. Gården ejedes i 1880 af et ægtepar, Poul Jørgensen og Jensine Jørgine, f. Rasch. De var barnløse, men havde åbenbart taget et ungt ægtepar til sig som plejebørn med henblik på, at de skulle overtage gården. Det unge ægtepar var Peter Rasch Schou og Petra Margrethe, f. Jørgensen. De var blevet gift den 23/3 1877, og året efter, den 10/12 1878 fik de så sønnen Poul Anker Schou. De døde imidlertid begge to før sønnen var fyldt 10 år. Gården blev derefter solgt, og det ældre ægtepar flyttede til et husmandssted (en Bondegårds parcel) og tog drengen med dertil.
Poul Anker Schou overtog på et tidspunkt Maegård i Rø, gift med Anna Eleonora Olsen fra Kuregård i Aaker. De boede på gården til 1924, og derefter i et hus i Rø stationsby. Han var i mange år sandemand.
Kilde: Meddelelse fra Ellen Munch, Aaker.
Martin Wulff, f. 26/12 1869 (fyldte 26 år)
København, F: Fabriksbestyrer
Indk. Jan. rejst til Marts
Sandsynligvis en yngre broder til N. P. Jensens kone, Sara Charlotte, født Wulff.
Niels Peter Hansen, f. 2/2 1876 (19 år)
Klemensker, L. Dammegaard
Indk. c. 10 Januar
Han var født på Melgård i Rutsker, men familien flyttede snart efter til Ll. Dammegård i Klemensker. Ved FT 1890 var han plejesøn hos en familie Kure.
Det er ikke lykkedes at finde andre oplysninger om ham.

Tilbage til indledningssiden          

SAMs højskolehistoriske Arkiv