Elevholdene i N. P. Jensens tid

Vinterholdet 1895-96


Højskolen ved Ekkodalen

Vinterholdet 1895-96

Billedet viser tydeligt skolens forskellige virkefelter. I første række sidder børnene i den lille børneskole, deriblandt N. P. Jensens to yngste sønner. I næste række sidder pigerne på det såkaldt udvidede kursus, deriblandt N. P. Jensens yngste datter Bodil, og bagved står så de unge mænd på højskolekurset sammen med forstanderen og et par lærere.
Det har været muligt at sætte navne på en del af personerne. Lige ved den højre dørkarm står forstander N. P. Jensen lidt skjult. Manden foran ham lidt til venstre er H. P. Jensen, som var lærer i ca. 4 år. Manden næstyderst til højre er Christian Rønne Petersen, som var lærer et par år.

Oplysninger i elevprotokollen Supplerende oplysninger
Johannes Andr. Olsen, f. 9/3 1878 (17 år)
Nylars, F: Avlsbruger
75 Kr.
Johannes Andreas Olsen. Han angives at være født i Neksø, men familien flyttede snart efter til Vestermarie og senere til Nylars.
I 1908 blev han gift med Sylvia Tolvdine Vilhelmine, f. Mogensen, født 20/6 1880 og fra Klemensker. Han angives da at være avlsbruger i Rønne. I 1911 fik de en datter, og her angives han at være forpagter og handelsagent. Ved FT 1921 angives han at bo i Absalonsgade 2 og han var købmand.
Han døde 27/7 1957, og da boede de på Hyldegårdsvej i Skovshoved, men han blev begravet i Randers. Det kunne tyde på, at de efter tiden i Rønne er flyttet dertil, hvor han så har haft sin egentlige livsgerning. Hans titel var inspektør, men hvad det gik ud på nævnes ikke.
Kilde: Bornholmere.dk; diverse KB.
Søren Kattrup Dam, f. 18/12 1875 (fyldte 20 år)
Rutsker, Hullegaard
Han blev gift med Mogensine Kristine Marcher fra Brogård, Olsker, født 29/1 1878 og elev på højskolen 1897. De boede først nogle få år på Spannergård i Rutsker, hvorefter de 1902 flyttede til Offergård i Rø, som hendes far, Jørgen Peter Marcher, ejedede. Efter hans død 1910 overtog Søren Kattrup Dam den året efter som ejendom. De boede der til 1918, hvorefter han blev handlende; havde bl. a. slagterforretning i Rø stationsby.
Kilder: Jensen-sl. 63, Jul p. Bornh. 1959.
Johan Mathias Madsen, f. 25/6 1877 (18 år)
Vestermarie, F: Boelsmand
Han var fra ejendommen Dalshøj, som han senere overtog, gift med Margrethe Andreasen. De havde ejendommen til 1934, da en datter og svigersøn overtog.
Kilde: Meddelelse fra Dagny Krag, Vestermarie.
Hans Emil Madsen, f. 25/6 1877 18 år)
Vestermarie, F: Boelsmand
Som det ses af fødselsdatoen var han tvillingbroder til ovenstående. Han blev 1902 ejer af en af Ringeby-gårdene, 37. slg., gift med Marie Kirstine Larsen fra Lolland. Han havde gården til sin død 1947, hvorefter en datter overtog ejerskabet, men forpagtede den ud.
Kilde: Meddelelse fra Dagny Krag, Vestermarie, Kures gårdreg.
Lars Ludvig Petersen, f.6/8 1879 (16 år)
Vestermarie, Tingsted, F: Gaardejer
Han var født 6/8 1878 på 31. slg. Kuregård i Østermarie. Men ved FT 1890 nævnes han som plejebarn hos et ældre ægtepar på Ahlegård i Vestermarie. Han døde imidlertid allerede som 21-årig 15/1 1900, hvor han betegnes som gårdbestyrer samme sted. Plejeforældrene afhændede snart efter gården.
Kilder: bornholmere.dk; diverse FT og KB.
Hans Andreas Nielsen, f. 11/11 1876 (fyldte 19 år)
Knudsker, Bondebroen, F: Boelsmand
75 Kr.
Han boede hjemme og passede landbruget indtil 1922; derefter som rentier på Svanekevej i nærheden.
Kilder: Elevforeningens medlemslister; Bhs. Vejviser.
Alfred Peter Thomsen, f. 11/9 1876 (19 år)
Vestermrie, F: Boelsmand
75 Kr.
Han var fra en 8. vdg. parcel (Vestergårds parcel). Han boede 1901 hjemme hos forældrene, men kaldte sig malermester. I 1913 udvandrede han til USA.
Kilder: bornholmere.dk; FT.
Hjalmar Hansen, f. 19/7 1878 (17 år)
Østermarie, Søgaard
Han blev uddannet lærer og var først lærer på Ndr. Skole i Østermarie; senere i Næstved.
Kilde: Meddelelse fra Poul Søgaard Hansen, Nexø.
Ludvig Peter Andreasen, f. 20/10 1867 (28 år)
Vestermarie, F: Husmand
75 Kr.
Han blev født på et udbyggersted fra Vallensgård i Aaker, men senere boede familien på en Spidlegårds parcel, ligeledes i Aaker, men tæt på grænsen til Vestermarie. Han blev gift med Petra Karoline, født Hansen, 10/5 1879, fra Aaker. De blev bosat i Aakirkeby, og han angives at være snedker. Senere blev han bankbogholder. Ved FT 1921 havde de 8 børn, 6 døtre og 2 sønner og var bosat i Jernbanegade nr. 18.
Ludvig Peter Poulsen, f. 10/10 1875 (20 år)
Aakirkeby, F: Avlsbruger
75 Kr.
Ved FT 1921 var han bosat i Svanekegade, Aakirkeby, gift med Annine, født Hald, 22/3 1873, fra Pedersker, og han angives at være snedker.
Hans Peter Jakobsen, f. 19/3 1875 (20 år)
Bodilsker, F: Snedker
75 Kr.
Han var fra et hus på Højlyngen. Han blev senere fotograf, bosat i Allinge, gift med Marie Christensen, elev på højskolen 1895. Han betegnes som en meget dygtig fotograf, men slog for stort et brød op og gik konkurs efter fem år. Senere ernærede han sig med forskellige job, boede i nogle år i Rønne, senere i Sandvig.
Kilder: Hans Markussens erindringer; bornholmere.dk.; Bornholmske Samlinger 2021: Fotagrafer i Allinge.
Kristian Victor Pedersen, f. 25/2 1874 (21 år)
Aaker, F: Arbejdsmand
50 Kr. fra B.H.E.
Han var født uden for ægteskab af Boline Regine Christine Jensen. Han blev 8/3 1904 gift med Maren Kirstine Larsen, 28 år, som må have været fra Fyn, fordi vielsen fandt sted i Bethlehemskirken i Dalby på Hindsholm (valgmenighedskirke). De blev bosat i et hus under St. Almegård i Knudsker, og han nævnes som arbejdsmand og gartner. De nåede at få en datter, Gudrun Marie Pedersen den 22/2 1905, men allerede ca. tre månede senere, den 31. maj døde han, kun 31 år gammel.
Kilder: Bornholmere.dk; KB
Peter Adolf Nielsen Møller, f. 2/2 1875 (20 år)
Aaker, Virkelyst, F: Savmøller
75 Kr.
Han var søn af savmøller Niels Peter Møller, som ganske vist kort før havde solgt savmøllen og købt ejendommen "Virkelyst". Peter Adolf Møller tog senere to ophold mere, 1899-1900 og 1900-1901. Han var udlært maler og dekorerede den nordlige endevæg i højskolens gymnastiksal med nogle figurer inspireret af den græske antik. Nogle år senere blev han gift med N. P. Jensens datter Bodil, efter at hun havde mistet sin første mand. De slog sig på fotografi og havde fotografisk atelier i Aakirkeby og til sidst i mange år på Ll. Torv i Rønne.
Peter Christian Espersen, f. 14/10 1870 (25 år)
Klemensker, F: Skomager
100 Kr. fra Maribo Amt
Ved FT 1901 opholdt han sig i Rønne, hvor han var én af tre kuske i et vognmandsfirma. Men ellers finder vi ham først igen i København, hvor han angives af være ugift og arbejdsmand, men hvor han dør den den 15/11 1911, 41 år.
Kilder: Bornholmere.dk; FT og KB.
Hans Peter Jakob Bonde Larsen, f. 10/11 1874 (fyldte 21 år)
Klemensker, F: Plantør
75 Kr.
Han angives at være født i Hasle, men faren blev senere plantør i Klemensker Plantage. Han blev gift i Aa Kirke 4/10 1901 med Arrise Benditte f. Larsen 3/5 1879 i Aaker. De boede først i Klemensker, derefter i Rutsker, men fra 1909 i Aakirkeby, hvor han ernærede sig som arbejdsmand. I tidens løb fik de syv børn. Sidst i 1920erne blev han ringer og graver ved Aa Kirke, en stilling, som han beholdt til sin pensionering. De boede da i Saxesgade 3. Hun døde i 1957. Derefter flyttede han formodentlig til et af sine børn i Fuglebjerg på Sjælland, hvor han døde i 1962, 88 år.
Kilder: Bornholmere.dk; Bornholms Vejviser; diverse FT og KB.
Jens Johannes Jensen, f. 5/8 1878 (17 år)
Vestermarie, Klint, F: Boelsmand
Han var født i Nylars, den 25/8 1878, men familien flyttede 1880 til Klint i Vestermarie. Han blev 9/4 1900 gift med Kirstine Ottosine Sode, født 24/7 1876, fra Østre Klintgård. De blev først bosat på en ejendom i Nylars, men overtog få år senere ejendommen Egelund på deres fælles hjemegn Klint, Vestermarie. Han døde imidlertid allerede 25/11 1925, 47 år.
Kilder: bornholmere.dk; diverse FT og KB.
Hans Peter Kofoed, f. 23/12 1874 (fyldte 21 år)
Olsker, Ll. Bakkegaard
Han blev senere ejer af nabogården, St. Bakkegård, gift med Kristine Marie Andersen fra Østre Engegård, Vestermarie, født 29/9 1876 og elev højskolen 1894, hvorefter hun fortsatte i mere end et år på det udvidede kursus. St. Bakkegård brændte imidlertid i 1908, hvorefter den blev solgt til udstykning, og de flyttede til ejendommen "Skovly" i nærheden af mejeriet "Central" i Vestermarie. To af deres børn blev elever på højskolen.
Holger Philip Kofoed, f. 25/3 1878 (17 år)
Aaker, Soldatergaard
Han havde to år før i to måneder, februar og marts 1894, været elev på skolen. Denne gang tog han så et helt vinterophold. Han var ældste søn fra Soldatergård. Fem søstre blev senere også elever. Holger Koefoes blev 18/9 1903 gift med Anna Marie Lyngberg fra St. Kalbygård, Aaker, født 13/6 1882 og elev på højskolen 1902, og de blev bosat på 8. vdg. Langedebygård i Bodilsker. Deres tre børn, to sønner og én datter, blev alle elever på højskolen. I næste generation blev en enkelt sønnesøn også elev.
Alfred Janus Hansen, f. 17/6 1879 (16 år)
Vestermarie, Sose, F: Gaardejer
Han var fra Bækkegård i Sose. Han blev senere ejer af St. Smørengegård, gift med Sigrid Ellen Marie Jensen fra Kjøllergård i Klemensker, født 2/6 1877 og elev på højskolen 1895.
Kilde: Juul-sl. 81.
Marius Peter Dam, f. 9/1 1877 (18 år)
Aaker, F: Arbejdsmand
75 Kr.
Han blev født på et husmandssted i det østlige Aaker, men hans mor døde kort efter hans fødsel. Faren blev gift igen, og de boede derefter i Klemensker, men i 1890 i Rønne. Her døde faren også i 1892. Nedenfor omtalte Hans Markussen nævnner ham flere gange i sine erindringer, hvor han konsekvent kaldes Peter Dam, som han blev god ven med. I følge denne omtale lader det til, at Peter Dam var heldig at finde nogle folk, der var villige til at hjælpe ham videre i livet. Han ville således være lærer, og der blev dannet en form for aktieselskab, der financierede hans uddannelse. Markussen nævner, at de fulgtes ad på Blågårds Seminarium. Dernæst ved vi kun, hvad der kan findes i diverse FT og KB. I 1904 blev han således lærer i et meget lille sogn, Hassing, i det sydlige Thy. Året efter blev han gift med Johanne Marie Olsen, som var fra Hellested på Sjælland, og de fik i tidens løb fire børn. De var i Hassing endnu i 1921, men derefter må de være brud op og sandsynligvis flyttet til Sjælland. Da han som 89-årig døde i 1966, boede de i Søborg nord for København.
Hans Markussen, f. 22/2 1868 (27 år)
Østerlars, F: Husmand
Han var født og opvokset på Sigtemøllen i Aaker, men familien var senere flyttet til et husmandssted i Østerlars. Han havde også været elev året før, og efter opholdet blev han praktisk medhjælper på skolen, et job han fortsatte med i godt tre år, om vinteren delvis som elev ved siden af arbejdet. Efter dette job læste han til lærer på Blågårds Seminarium og blev i omkring 40 år lærer på Sjælland. Omkring 1940 nedskrev han sine "Livserindringer", hvoraf ca. 60 håndskrevne sider omhandler hans tid på højskolen, og som derfor er en ypperlig kilde til skolens tidlige historie.
Andreas Lund, f. 2/6 1876 (19 år)
Aakirkeby, F: Avlsbruger
75 Kr.
Han var fra en ejendom i Bygaden, matr. nr. 33, søn af Christian Ipsen Lund og Engeline Christine, f. Larsen. Han overtog senere ejendommen, gift 12/12 1913 med Sanne Katrine Andreassen, født 29/12 1879 i Aaker. Hun døde allerede 10/6 1931, 51 år. Han drev ejendommen til omkr. 1940. Døde 17/7 1954, 78 år.
Kilder: bornholmere.dk; bornholms Vejviser
Otto Andreas Vesth, f. 4/11 1875 (fyldte 20 år)
Aaker, F: Skovløber
60 Kr.
I 1902 var han uddeler i Nyker Brugsforening, og samme år blev han gift med Anna Elisabeth Christoffersen fra Kongsted i Sydsjælland. Hun var flyttet herover i 1898 utvivlsomt for at være husbestyrerinde for sin broder, Carl Christoffersen, som var blevet mejeribestyrer på mejeriet i Nyker. (Han blev i øvrigt to år senere gift med en bornholmsk pige, Astrid Andersen, fra Østre Engegård i Vestermarie, elev på højskolen 1899.)
Ved FT 1921 havde Otto og Anna Westh 5 børn. Han ser ud til at have fortsat i stillingen til sin ret tidlige død i 1937, knap 63 år. Han blev afløst af sin yngste søn, Oluf Westh, født 1913.
Kilder: BHS Vejviser, gravminde på Nyker kirkegård.
Olaf Adolf Dam, f.2/6 1874 (21 år)
Østerlars, Spagergaard
indk. 1. Januar
Han blev senere ejer af Lehnsbjerggård i samme sogn, gift med Andrea Hansen fra Åker, født 8/12 1879. De havde gården til 1908, hvorefter de flyttede til Ll. Grammegård i Åker, hvor de boede til 1931. Derefter flyttede de til ejendommen "Fælleshåb" i Rønne.
Kilde: Østerlars-sl. 59.
Johannes Jensen, f. 12/10 1880 (15 år)
Pedersker, Kratlund, F: Gaardejer
Indk. 1. Januar
Hans far, Anthon Jensen, havde været elev på højskolen på Pæregård, Østerlars, 1868-69. Johannes Jensen blev uddannet landbrugskandidat, blev landbrugslærer på Næsgård Agerbrugsskole på Falster, hvor han traf sin kone Ellen la Cour. Senere i nogle år ejer af Solvang nær ved højskolen, hvor han også virkede som landbrugslærer. Senere igen forstander for Kærehave Landbrugsskole ved Ringsted, hvorefter han blev ejer af Grundmosegård i Holmstrup sogn i Vestsjælland. Han døde 1944, kun 64 år gammel.
Kilde: Mindeartikel i højskolens årsskrift 1944; Klippeøens Mænd 67.
Johannes Nielsen, f. 4/12 1871 (fyldte 24 år)
Pedersker, Skræddergaard
Indk. Jan.
Han blev gift med Marie Kristine Munch fra Baunegård i samme sogn, født 13/7 1875, og de overtog denne gård, som de havde indtil 1917, hvor den blev solgt til anden side. Han døde senere samme år. Kilde: Blem 59.
Rasmus Chr. Kofoed, f. 13/4 1878 (17 år)
Pedersker, F: Fisker
Indk. Janu.
Han angives at være blevet lærer på Skals Højskole nogle kilometer nord for Viborg, men under et ophold i Nexø døde han den 6/4 1900, kun 22 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB
Jens Theod. Nielsen, f. 9/8 1873 (22 år)
Aaker, Stangegaard
Ink. Jan.
Jens Theodor Nielsen var nr. 6 af 8 søskende, hvoraf 2 dog var døde som små. Hans ældste søster, Julie Gerda Nielsen, havde været elev på Vallekilde Højskole, og en ældre broder, Hans Martin Nielsen, havde været elev på højskolen i Østermarie i Bøgeskov´ernes tid. Selv havde Jens Theodor Nielsen tidligere også været elev i Østermarie i vinteren 1890-91 - i øvrigt sammen med Martin Andersen (Nexø). Han overtog 1898 fødegården og blev gift med Anna Cathrine Andersen fra Østre Engegård, Vestermarie, født 1/1 1874. De fik tre sønner, der alle senere blev elever på højskolen, ligesom tre børnebørn senere igen blev elever.
Kilde: Poesibog fra Østermarie-tiden;
Lauegd. 103, hvor der bl. a. nævnes en lang række tillidshverv, han havde i løbet af sit liv.
Poul Anker Skov, f. 10/12 1878, (fyldte 17 år)
F: Gaardejer
Indk. Jan.
Han var født på Stellegård i Rutsker, men fik i øvrigt en lidt speciel opvækst. Gården ejedes i 1880 af et ægtepar, Poul Jørgensen og Jensine Jørgine, f. Rasch. De var barnløse, men havde åbenbart taget et ungt ægtepar til sig som plejebørn med henblik på, at de skulle overtage gården. Det unge ægtepar var Peter Rasch Schou og Petra Margrethe, f. Jørgensen. De var blevet gift den 23/3 1877, og året efter, den 10/12 1878 fik de så sønnen Poul Anker Schou. De døde imidlertid begge to før sønnen var fyldt 10 år. Gården blev derefter solgt, og det ældre ægtepar flyttede til et husmandssted (en Bondegårds parcel) og tog drengen med dertil.
Poul Anker Schou overtog på et tidspunkt Maegård i Rø, gift med Anna Eleonora Olsen fra Kuregård i Aaker. De boede på gården til 1924, og derefter i et hus i Rø stationsby. Han var i mange år sandemand.
Kilde: Meddelelse fra Ellen Munch, Aaker.
Martin Wulff, f. 26/12 1869 (fyldte 26 år)
København, F: Fabriksbestyrer
Indk. Jan. rejst til Marts
Sandsynligvis en yngre broder til N. P. Jensens kone, Sara Charlotte, født Wulff.
Niels Peter Hansen, f. 2/2 1876 (19 år)
Klemensker, L. Dammegaard
Indk. c. 10 Januar
Han var født 3/2 1876 på Melgård i Rutsker, men familien flyttede snart efter til Ll. Dammegård i Klemensker. Ved FT 1890 var han som 13-årig plejesøn hos en familie Kure; muligvis fordi der hjemme var syv andre søskende.
I 1901 var han forvalter på Værfeldtsgård i Aaker, senere bestyrer af Nylars Præstegård, gift 24/7 1902 i Rø med Thora Regine Vest, født 5/9 1881 i Klemensker. I 1905 flyttede de til en landejendom i Salene i Østerlars. I 1911 nævnes han som ejer af Hotel Salene, som han havde fået opført i 1908. i tidens løb fik de otte børn, men omkring 1920 blev de separeret, og hun flyttede med de yngste børn til Hasle. Han blev i 1924 gift igen med Emilie Margrethe Jørring fra Kolding. De drev hotellet videre til 1928, da det blev solgt på tvangsauktion. Derefter uvist.
Kilder: diverse FT og KB.

Tilbage til indledningssiden          

SAMs højskolehistoriske Arkiv