Bornholmske elever
på Vallekilde Højskole 1868-90
Velkommen

til denne del af hjemmesiden, hvor der i lighed med listerne over eleverne på Bornholms Højskole er oplistet de bornholmske unge, der i årene 1868-91 ifølge en trykt elevprotokol har været elever på Vallekilde Højskole. Det var i alt 168, 102 unge piger og 66 unge mænd.

Når det bringes her, skyldes det, at jeg i mit arbejde med Bornholms Højskoles historie på et tidspunkt i kildematerialet fandt nogle udsagn, der tydede på, at Vallekilde Højskole havde spillet en vis rolle for den tidlige grundtvigske bevægelse her på Bornholm. Det er især den tidligere gårdejer fra St. Duegård i Aaker, Markus Hansen, der i en artikel om bevægelsens første tid i et festskrift i anledning af Bornholms Valgmenigheds 25 års jubilæum i 1919 kommer ind på dette. Han omtaler således, at man på et tidspunkt - i eftersommeren 1869 - inviterede skolens forstander, Ernst Trier, herover for at holde nogle møder, og det hedder om ham, at han var den, "der vakte mest Opmærksomhed blandt os og tog os fangen ved sin store Personlighed". Endvidere skriver Markus Hansen, at "Det var forholdsvis ikke faa unge Mænd, der i 60'erne rejste til Højskole, først til Hindholm og senere til Vallekilde". En vinter skulle der således have været 12 bornholmere på Vallekilde, og et andet sted i skriftet hedder det, at der gik en stadig stigende strøm dertil. Disse elever kom hjem med de samme anskuelser og tanker, som især en af de grundtvigske præster, P. K. Algreen i Aakirkeby, havde forkyndt, og med de samme salmer og sange, som han havde sunget ind, og det støttede naturligvis sagen.
    Det turde være klar, at inspirationen fra Vallekilde også må have haft en væsentlig betydning for den tidlige højskolevirksomhed herovre, og efterfølgende også for vores nuværende højskole ved Ekkodalen. Derfor satte jeg mig på et tidspunkt for at søge at klarlægge dette noget nærmere. Da det imidlertid i sin inderste kerne er et forhold, der vedrører den tids åndsliv, lader det sig ikke efterforske direkte. Det må ske ved at søge at påvise de mere ydre følgevirkninger - f. eks. ved at finde ud af, hvor mange elever, det konkret drejede sig om, og - hvis det var muligt - hvad de hed, og hvorfra de stammede, for derved at klarlægge nogle videre sammenhænge.
    Disse bestræbelser er efterhånden lykkedes i rimelig grad. Jeg henvendte mig til Vallekilde Højskole og spurgte, om man på skolen lå inde med elevlister eller -protokoller fra den første tid. Jeg fik at vide, at det gjorde man. Jeg fik lejlighed til at besøge skolen i efteråret 1998, hvor det viste sig, at skolens "historiker", Ida Frøkjær, havde lavet et forarbejde for mig, men på grund af sygdom ikke var kommet ret langt.
    Hvordan det var med de originale lister, blev jeg dog ikke klar over, men i anledning af skolens 25 års jubilæum i 1890 blev det hele udgivet på tryk, og det er denne trykte udgave, der danner grundlag for min undersøgelse. Ved alle navnene på listerne er der angivet, hvilket amt, eleverne kom fra, så det var meget enkelt at indkredse de bornholmske elever. Der viste sig at have været 168 bornholmske elever på Vallekilde Højskole i løbet af dens første 25 år, 66 mænd og 102 piger. (Men pigerne talte åbenbart ikke så meget med på Markus Hansens tid, siden han nærmest kun nævner de unge mænd).
    Den nærmere efterforskning af elevernes herkomst og videe liv har jeg så arbejdet med lige siden, og mulighederne herfor er lidt efter lidt blevet meget bedre med digitaliseringen af store mængder kildemateriale.


SAMs højskolehistoriske Arkiv